Kies uw land

Deutsche Sprache nl.png Englisch Language

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Miracle Moon

Onze Algemene voorwaarden zijn met verzenden van uw bestelling verbindelijk.

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

'Miracle Moon'

Miracle Moon, tevens handelend onder de handelsnaam op miracle-moon.nl, miracle-moon.de, miracle-moon.com, miracle-moon.eu, zonnepaneel.de.

'Koper'

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Miracle Moon in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Consument Koper'

Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Miracle Moon in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten'

Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

'Provider'

De aanbieder van diensten op een netwerk voor telefonie of data.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Miracle Moon alsmede op alle met Miracle Moon aangegane overeenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van ťťn of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Miracle Moon is ingestemd.

De internetsites van Miracle Moon richten zich uitsluitend op de Europese markt.

Miracle Moon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsites van Miracle Moon en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Miracle Moon is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. Miracle Moon is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (4) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden:

De potentiŽle Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Miracle Moon via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Miracle Moon ontvangen.

De potentiŽle Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de showroom van Miracle Moon uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;

De potentiŽle Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

Een offerte is door de Koper getekend en door Miracle Moon ontvangen ingeval door Miracle Moon een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Miracle Moon herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Miracle Moon de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

Koper en Miracle Moon komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Miracle Moon gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Miracle Moon garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Miracle Moon is geen partij bij de overeenkomst tussen Koper en Provider. Op de overeenkomst tussen Koper en Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien Koper vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract met Provider, dan dient Koper zich te wenden tot de Provider. Miracle Moon kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusieve omzetbelasting.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De Koper is de prijs verschuldigd die Miracle Moon in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Miracle Moon worden gecorrigeerd.

Bezorgkosten zijn in principe bij de totaalprijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Miracle Moon.

.

4. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Vooruitbetaling

PayPal

Contant bij afhalen

Bij bestellingen via de winkel (showroom) kan op de volgende manieren worden betaald:

Vooruitbetaling

Contant

Miracle Moon kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden - waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiŽle Koper - is voldaan.

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Miracle Moon is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Miracle Moon, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is Miracle Moon bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Miracle Moon ernaar om bestellingen die voor 21.00 uur op een werkdag zijn geplaatst de volgende dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Miracle Moon kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Miracle Moon streeft ernaar vertragingen binnen ťťn werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Miracle Moon de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Miracle Moon het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Miracle Moon gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Miracle Moon van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Miracle Moon gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Miracle Moon ter kennisgeving worden gebracht.

De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Miracle Moon is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

De consument Koper kan binnen veertien werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Miracle Moon aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Miracle Moon terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Miracle Moon binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Miracle Moon betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

Miracle Moon is nimmer aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld hoofdtelefoons), is niet mogelijk.

Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Miracle Moon voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.

Wanneer aan het gekochte product een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft deze paragraaf geen betrekking op dit contract. De Koper dient zich bij eventuele klachten over deze dienst, te wenden tot deze Provider, mits Miracle Moon niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van dit contract.

Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Miracle Moon is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door Miracle Moon geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Miracle Moon in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

Miracle Moon is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Miracle Moon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Miracle Moon om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Miracle Moon of de fabrikant zijn verricht;

Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper is gehouden Miracle Moon te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Miracle Moon zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat Miracle Moon op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Miracle Moon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Miracle Moon streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Miracle Moon.

Miracle Moon vergoedt geen verzendkosten, abonnementskosten of aktivatiekosten over de periode dat Koper reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Miracle Moon geleverd toestel of simkaart.

10. Overmacht

In geval van overmacht is Miracle Moon niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Miracle Moon is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Miracle Moon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Miracle Moon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

Miracle Moon zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

Miracle Moon neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Duits recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Miracle Moon, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Emmen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Geschillenregeling en beslechting

In afwijking van artikel 13 kunnen Consument Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Miracle Moon of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Miracle Moon, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.org, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.

Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan Miracle Moon heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Miracle Moon is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij Miracle Moon aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer Miracle Moon dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Miracle Moon schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Miracle Moon de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

15. Copyright

Het is niet toegestaan emailverkeer, teksten, afbeeldingen of pdf bestanden met gebruiksaanwijzingen te copieren of te verspreiden over het internet of door tegeven aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Miracle Moon.
Miracle Moon is een merknaam en geregistreerd in Duitsland, elk misbruik van onze naam is strafbaar.

16. Diverse bepalingen

Miracle Moon is gevestigd te (49770) Herzlake Duitsland, SchŁtzenstraŖe 12 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te (OsnabrŁck Duitsland). Het B.T.W. identificatienummer is DE261105854. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Miracle Moon op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

De Miracle Moon helpdesk (+49-5962-807 96 43) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Miracle Moon streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

Miracle Moon is niet aansprakelijk te stellen voor de informatie die staat in links of sites van derden.

Algemene Voorwaarden Miracle Moon, 5 juli 2008

       

ZONNEPANELEN(37)

HOE WERKEN ZONNEPANELEN? Op deze pagina vindt u uitleg over wat een zonnepaneel precies is. Ook vindt u hier de nieuwste zonnepanelen en co ...Verder

BEVESTIGING(53)

Bevestigingsmaterialen voor zonnepaneel zonnepanelen montage - Clickfit - Alutec - FLatfix - Solara Montage materialen voor op uw ...Verder